Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Bespanbak.nl

per 01-01-2020

1. TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle via de website www.bespanbak.nl gesloten overeenkomsten, handelend onder de naam Bespanbak.nl (hierna te noemen Bespanbak.nl), en de consument (hierna te noemen koper). Van deze voorwaarden kan pas na schriftelijke goedkeuring door Bespanbak.nl worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2. AANBIEDINGEN / OVEREENKOMSTEN

De aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.

Een koopovereenkomst komt tot stand door het plaatsen van een order via de Bespanbak website van Bespanbak; www.bespanbak.nl.
De orderbevestiging geschiedt direct na de bestelling in de vorm van een email die aan de koper wordt toegestuurd. De koper dient zelf de bestelling te controleren, en eventuele fouten in het bezorgadres of bestelde artikelen zo tijdig mogelijk aan Bespanbak.nl te melden. Kosten voortvloeiend uit foutief ingevoerde gegevens komen anders geheel voor risico van de koper.

Alle aanbiedingen van bespanbak.nl zijn vrijblijvend en Bespanbak.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door bespanbak.nl.  Bespanbak.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd deelt bespanbak.nl dit mee binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling. Bespanbak.nl is niet verantwoordelijk voor type- of andere fouten op haar website.

3. PRIJZEN

De door bespanbak.nl genoemde prijs is inclusief 21% BTW en in Euro tenzij anders vermeld. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.

4. BETALING

Betaling kan geschieden middels iDeal via onze veilige payment service provider Mollie (http://www.mollie.nl/).

Indien binnen drie weken na het plaatsen van een bestelling géén betaling is ontvangen wordt de overeenkomst zonder berichtgeving ontbonden. Bespanbak.nl verzendt niet onder rembours.

5. BESCHADIGDE EN ONJUIST GELEVERDE PRODUKTEN

Wanneer de koper constateert een onjuist dan wel beschadigd product te hebben ontvangen dient de koper Bespanbak.nl hiervan binnen 3 dagen na ontvangst op de hoogte te stellen via een email aan info@bespanbak.nl. Bespanbak.nl zal vervolgens contact opnemen met de koper om deze alsnog een correct exemplaar te doen toekomen, dan wel de betaalde kosten te restitueren.

6. GARANTIE / RECLAMATIE

Voor alle door Bespanbak.nl geleverde producten zijn de garantiebepalingen van de desbetreffende leverancier/importeur van kracht. Er wordt uitsluitend garantie verleend indien de bij het product verstrekte informatie en richtlijnen in acht zijn genomen, en de orderbevestiging van de aankoop kan worden overlegd. Uitgesloten van garantie is schade ten gevolge van onoordeelkundig gebruik. Indien de koper schade ondervindt aan een product die niet als slijtage door redelijk gebruik kan worden aangemerkt dient de koper allereerst contact op te nemen met de klantenservice van Bespankbak.nl. Bespanbak.nl treedt vervolgens in overleg met de leverancier/ importeur die de compensatie aan de koper bepaalt op basis van de wettelijke garantiebepalingen.

7. RUILING

Alle artikelen kunnen – mits ONGEBRUIKT – binnen 14 dagen na ontvangst worden geruild dan wel kan de koopovereenkomst worden ontbonden. De koper dient Bespanbak.nl binnen de gestelde periode te informeren via een email aan info@bespanbak.nl. De koper ontvangt vervolgens binnen 2 werkdagen instructies voor het retourneren van de bestelling. De koper draagt zelf de zorg en kosten voor retourzending in een deugdelijke verpakking.

In de volgende situaties kan er niet geruild worden:
– het artikel is gebruikt.
– grips/ballen zijn gebruikt en/of beschadigd
– de koper is afgeweken van gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies – het artikel is niet compleet

9. WET OP DE PRIVACY

Persoonlijke gegevens van de koper worden enkel en alleen gebruikt voor afhandeling van de bestelling en voor correspondentie m.b.t. gedane bestellingen en betalingsafhandelingen. Gegevens uit het klantenbestand worden nimmer aan derden overdragen zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant. Bij het versturen van uw persoonlijke gegevens naar onze webserver wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.

Bespanbak.nl verstuurt enkel reclame in de vorm van een digitale nieuwsbrief indien de koper zich daar uitdrukkelijk voor heeft aangemeld op de website. In iedere nieuwsbrief treft de koper bovendien een link aan waarmee deze zich eenvoudig afmeldt.

10. OVERMACHT

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Bespanbak.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Bespanbak.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Bespanbak.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11. AANSPRAKELIJKHEID

Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Bespanbak.nl in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Bespanbak.nl niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Bespanbak.nl. De koper vrijwaart Bespanbak.nl te dezer zake tegen alle aanspraken van derden. De aansprakelijkheid van Bespanbak.nl blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Bespanbak.nl de koper maximaal in rekening had kunnen brengen. De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Bespanbak.nl ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

12. OVERIGE BEPALINGEN

Wanneer door Bespanbak.nl gedurende korte of langere tijd, al dan niet stilzwijgend, afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen.

De koper kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Bespanbak.nl deze voorwaarden soepel toepast.

In geval afzonderlijke in deze voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden.
Voor wat betreft zaken waarin niet wordt voorzien door deze algemene voorwaarden kan de koper contact opnemen met Bespanbak.nl.

13. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland bij het Arrondissement Midden-Nederland in de Regio Gooi en Vechtstreek..